Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Các dạng toán chương dung dịch – Sự điện li lớp 11

DẠNG 1: Bài tập tính pH của dung dịch

Tag: gia sư tại nhà
Câu 1: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,25M với  800ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,025M và NaOH 0,025M. Tính pH của dung dịch thu được ?
Câu 2. Sục khí CO2 vào 200 ml dd chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thu được 19,7 gam kết tủa. Hãy cho biết thể tích khí CO2 (đktc)  đã sục vào là :
Câu 3. Hoà tan vừa hết oxit của kim loại hoá trị II trong dung dịch H2SO4 17,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Xác định công thức của oxit.
Câu 4. Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch Zn(NO3)2 thu được 7,92 gam kết tủa. Hãy xác định nồng độ mol/l của dung dịch Zn(NO3) .
Câu 5. Trộn dung dịch HNO3 1,5M và HCl 2,5M theo tỷ lệ thể tích 1 : 1 thu được dung dịch X. Hãy xác định thể tích của dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hoà 100 ml dung dịch X.
Câu 6: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính m và a.
Câu 7: Trộn 100ml dung dịch gồm (Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400ml dung dịch gồm( H2SO40,375M và HCl,0,0125M) thu được dung dịch X.
a.Tính pH của dung dịch X
b. Cô cạn X thu được mg muối khan, tìm m.

DẠNG 2: Bài tập sử dụng định luật bảo toàn điện tích trong dung dịch
Câu 8: Cho V ml dung dịch gồm(NaOH 0,1Mvà Ba(OH)2 0,05M) phản ứng vừa đủ với 50ml dung dịch gồm (HCl 0,3M và HNO3 0,2M). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mg muối. tìm V và m.
Câu 9: Một dung dịch X chứa 0,1mol Fe2+; 0,2 mol Al3+; x mol Cl- và y mol SO42- . Cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. Tìm x và y. ( tổng số mol điện tích(+) = tổng số mol điện tích (-))
Câu 10: Một dung dịch chứa Ca2+(0,2mol) Na+(0,2mol) Cl- (0,4mol); NO3- (0,2mol).Cô cạn dung dịch thu được m g muối khan. Tìm m
Câu 10: Có 500 ml dung dịch X chứa Na+ , NH4+ , CO32-  và  SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lương dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( đktc). Tính tổng khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X.
Câu 11: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét