Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Tổng hợp vocabulary của topic " energy and environment"

Trong task 2, từ vựng của các bạn càng chuyên môn và đặc thù riêng cho topic thì điểm càng cao. Tránh dùng các từ chung chung như "good, popular..." đi các bạn nhé!

- conserve/save/consume/waste energy
giữ gìn/tiết kiệm/tiêu thụ/lãng phí năng lượng
- manage/exploit/be rich in natural resources
quản lí/khai thác/giàu có về tài nguyên thiên nhiên
- dump/dispose of hazardous/toxic/nuclear waste
thải ra những chất thải nguy hiểm/độc hại/nguyên tử
- dispose of/throw away litter/(especially British English) rubbish/(especially North American English) garbage/(North American English) trash/sewage
thải ra/vứt rác, nước thải.
- use/be made from recycled/recyclable/biodegradable material
sử dụng/được làm từ vật liệu được tái chế/có thể tái chế được/có thể phân hủy được
- recycle bottles/packaging/paper/plastic/waste
tái chế chai/bao bì/giấy/nhựa plastic/rác thải
- promote/encourage recycling/sustainable development/the use of renewable energy
thúc đẩy/khuyến khích việc tái chế/sự phát triển bền vững/việc sử dụng năng lượng tái tạo được
- develop/invest in/promote renewable energy
phát triển/đầu tư vào/thúc đẩy năng lượng tái tạo được
- reduce your dependence/reliance on fossil fuels
giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (than,dầu mỏ…)
- get/obtain/generate/produce electricity from wind, solar and wave power/renewable sources
lấy/tạo ra/sản xuất điện từ năng lượng gió, mặt trời và sóng
- build/develop a (50-megawatt/offshore) wind farm
xây dựng/phát triển nguồn năng lượng gió (50 MW/xa bờ)
- install/be fitted with/be powered by solar panels
lắp đặt/được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét