Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Cấu trúc đảo ngữ với ONLY

Khi ONLY AFTER, ONLY IF, ONLY WHEN, ONLY IN THIS/THAT WAY,... đặt ở đầu câu để nhấn mạnh ý, chủ ngữ và trợ động từ phải đạo vị trí cho nhau.

ONLY AFTER + N/Ving/clause + Vaux + S + V : Chỉ sau khi

Only after lunch can you play. (You can play only after lunch.)
Only after finishing your homework can you play. (You can play only after finishing your homework.)
Only after you have finished your homework can you play. (You can play only after you have finished your homework.)

ONLY BY + N/Ving + Vaux + S + V: Chỉ bằng cách

Only by guessing can you solve this puzzle. (You can solve this puzzle only by guessing.)

ONLY IF clause + Vaux + S + V: Chỉ khi, nếu

Only if everybody agreed would I accept this position. (I would accept this position only if everybody agreed.)

ONLY IN THIS/THAT WAY + Vaux + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

Only in this way does this machine work. (This machine works only in this way.)

ONLY THEN + Vaux + S + V: Chỉ đến lúc đó

Only then did they discover his secret. (They discovered his secret only then.)

ONLY WHEN + clause + Vaux + S + V: Chỉ đến khi

Only when he needed some help did he call me. (He called me only when he needed help.)
Only when I filled my glass did I notice that it was broken. (I noticed that my glass was broken only when I filled it.)

ONLY WHEN có thể được thay thế bằng NOT UNTIL

Not until I filled my glass did I notice that it was broken. (I didn’t notice that my glass was broken until I filled it.)

Nếu đằng sau ONLY là chủ ngữ nằm ở đầu câu thì không có đảo ngữ. Ví dụ

Only you can understand. (no one else can understand)

Chúc các bạn học tốt!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét