Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Các bài toán về chuyển động lớp 5

Bµi 20 : Mét ng­êi kh¸ch du lÞch ®i th¨m mét th¾ng c¶nh . §­êng ®i gåm mét ®o¹n lªn dèc vµ mét ®o¹n xuèng dèc . VËn tèc khi lªn dèc lµ 3 km/giê , vËn tèc khi xuèng dèc lµ 6 km/giê . Thêi gian c¶ ®i vµ vÒ lµ 4 giê 30 phót (kh«ng kÓ thêi gian th¨m quan th¾ng c¶nh) . TÝnh qu·ng ®­êng tõ n¬i xuÊt ph¸t ®Õn n¬i th¾ng c¶nh .
§/S : 9 km .
Bµi 21 : Mét ng­êi ®i bé tõ A ®Õn B råi trë vÒ A hÕt 3 giê 41 phót . §­êng tõ A ®Õn B lóc ®Çu lµ xuèng dèc sau ®ã lµ ®­êng b»ng råi l¹i lªn dèc . BiÕt r»ng vËn tèc khi lªn dèc lµ 4 km/giê , khi xuèng dèc lµ 6 km/giê , khi ®i ë ®­êng b»ng lµ 5 km/giê vµ qu·ng ®­êng AB lµ 9 km . Hái qu·ng ®­êng b»ng ph¼ng lµ bao nhiªu kil«mÐt ?
§/S : 4 km .
Bµi 22 : Qu·ng s«ng AB dµi 65 km . VËn tèc dßng n­íc ch¶y lµ 6 km/giê . Mét n« xu«i dßng tõ A vÒ B , mét can« kh¸c ng­îc dßng tõ B vÒ A . Hai can« khëi hµnh cïng mét lóc . Hái sau bao l©u th× chóng gÆp nhau ? BiÕt r»ng vËn tèc riªng cña mçi can« ®Òu b»ng 26 km/giê .
§/S : 1 giê 45 phót .

Bµi 23 : Qu·ng s«ng AB dµi 72 km , lóc 5 giê mét can« chay xu«i dßng tõ A ®Õn B , nghØ t¹i B 80 phót råi ng­îc dßng trë vÒ A . Hái Can« tíi A lóc mÊy giê ? BiÕt r»ng vËn tèc riªng cña cano lµ 25 km/giê vµ vËn tèc dßng n­íc ch¶y lµ 5km/giê .
§/S : 12 giê 20 phót
Bµi 24 : Hai bÕn s«ng c¸ch nhau 54 km . Mét ca n« xu«i dßng tõ bÕn A ®Õn bÕn B hÕt 2 giê nh­ng khi ng­îc dßng tõ bÕn B vÒ bÕn A hÕt 3 giê . T×m vËn tèc dßng n­íc ch¶y ?
* L­u ý : ¸p dông c«ng thøc
              vËn tèc dßng n­íc = ( vËn tèc xu«i dßng  -  vËn tèc ng­îc dßng )  :  2
§/S : 4,5 km/giê
Bµi 25 : Mét chiÕc can« ch¹y tõ bÕn A ®Õn bÕn B . Khi xu«i dßng hÕt 6 giê , khi ®i ng­îc dßng hÕt 8 giê . H·y tÝnh kho¶ng c¸ch AB , biÕt r»ng vËn tèc dßng n­íc lµ 5km/giê .
§/S : 24 km .
Bµi 26 : Mét vËn ®éng viªn b¬i ng­îc dßng tõ cÇu A ®Õn cÇu B hÕt 20 phót vµ tõ cÇu B vÒ cÇu A hÕt 15 phót . VËn tèc dßng s«ng lµ 50m/phót . TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai cÇu AB ?
§/S : 6km .
Bµi 27 : Mét vËn ®éng viªn b¬i xu«i dßng tõ cÇu A ®Õn cÇu B hÕt 40 phót vµ b¬i ng­îc dßng tõ cÇu B vÒ cÇu A hÕt 1 giê . Hái mét côm bÌo tr«i tõ cÇu A ®Õn cÇu B hÕt bao nhiªu thêi gian ?
* L­u ý : VËn tèc chuyÓn ®éng cña côm bÌo chÝnh lµ vËn tèc cña dßng n­íc .
§/S : 240 phót .
Bµi 28 : Mét thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B hÕt 32 phót vµ ng­îc dßng tõ B vÒ A hÕt 48 phót . Hái côm bÌo tr«i tõ A ®Õn B hÕt bao nhiªu thêi gian ?
§/S : 3 giê 12 phót .
Bµi 29 : Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn mét tµu ho¶ cã vËn tèc 36 km/giê , tr«ng thÊy mét tµu ho¶ tèc hµnh kh¸c ®i ng­îc chiÒu ch¹y qua m¾t trong 3 gi©y . TÝnh vËn tèc cña tµu tèc hµnh ? ( BiÕt chiÒu dµi cña tµu tèc hµnh lµ 75m ).
§/S : 54 km/giê .
Bµi 30 : Mét «t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 42,9 km/giê . Sau ®ã 4 giê 20 phót , mét «t« kh¸c còng ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 70,2 km/giê . TÝnh qu·ng ®­êng AB biÕt «t« thø hai vÒ tr­íc «t« thø nhÊt lµ 2giê 10 phót .             
§/S : 722,2 km .
Bµi 32 : Hai chiÕc xe ®¹p ch¹y ®ua trªn ®­êng vßng , vËn tèc xe thø nhÊt lµ 250m/phót , vËn tèc xe thø hai lµ 300m/phót . Hai xe khëi ®éng cïng mét lóc tõ mét ®iÓm . BiÕt ®­êng vßng dµi 1,1 km . Hái trong bao l©u th× hä ch¹y ngang nhau :
a) NÕu hä ch¹y ng­îc chiÒu .
b) NÕu hä ch¹y cïng chiÒu .
§/S :  a) 2 phót     b) 22 phót .
Bµi 33 : ViÖt vµ Nam ch¹y ®ua trªn ®­êng vßng . ViÖt ch¹y nhanh h¬n nªn v­ît lªn tr­íc ngay tõ ®Çu vµ sau ®ã 35 phót th× gÆp Nam LÇn thø nhÊt , biÕt r»ng Nam ch¹y mét vßng hÕt 1 phót 45 gi©y . Hái ViÖt ch¹y mét vßng hÕt bao nhiªu thêi gian ?
§/S : 1 phót 40 gi©y .
Bµi 34 : Hai ng­êi ®i xe ®¹p ng­îc chiÒu nhau vµ khëi hµnh cïng mét lóc . Ng­êi thø nhÊt ®i tõ A , ng­êi thø hai ®i tõ B vµ nhanh h¬n ng­êi thø nhÊt . Hä gÆp nhau c¸ch A lµ 6 km vµ tiÕp tôc ®i kh«ng nghØ . Sau khi gÆp nhau , ng­êi thø nhÊt ®i tíi B råi quay trë l¹i A vµ ng­êi thø hai ®Õn A råi quay trë l¹i B . Hä gÆp nhau lÇn thø hai c¸ch B 4 km . T×m qu·ng ®­êng AB ?
§/S : 14 km .
Bµi 35 : Lóc 6 giê 39 phót , mét xe t¶i ®i tõ A vÒ C . §Õn 7 giê 10 phót xe t¶i thø hai ®i tõ B còng vÒ C víi cïng mét vËn tèc . Lóc 6 giê 49 phót mét xe con ®i tõ A vÒ C , xe con nµy gÆp xe t¶i thø nhÊt lóc 7 giê 19 phót vµ gÆp xe t¶i thø hai lóc 8 giê 1 phót . T×m vËn tèc cña mçi xe t¶i , vËn tèc cña xe con ? BiÕt qu·ng ®­êng AB dµi 45 km vµ B n»m trªn qu·ng ®­êng AC .
§/S : VËn tèc xe t¶i : 60km/giê , vËn tèc xe con : 80 km/giê
Bµi 36 : Mét xe buýt ch¹y tõ A ®Õn B mÊt 2 giê 30 phót vµ ch¹y tõ B ®Õn A còng mÊt thêi gian nh­ thÕ . Cø 30 phót th× cã mét xe buýt rêi A ®Õn B vµ mét xe buýt rêi B ®Õn A . Hái trªn qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B th× cã mét xe buýt kh¸c nµo ®ã sÏ gÆp bao nhiªu xe buýt ng­îc chiÒu ? BiÕt c¸c xe buýt ë hai ®Çu khëi hµnh cïng mét lóc .
§/S : 9 xe .
Bµi 37 : ( To¸n vui ) Mét con chuét kiÕm ¨n c¸ch hang nã 30m , bçng tr«ng thÊy mét con mÌo c¸ch nã 20m trªn cïng ®­êng th¼ng vÒ hang . Chuét véi ch¹y trèn mçi gi©y 5m , mÌo ®uæi theo mçi phót 480 m . Hái mÌo cã vå ®­îc chuét kh«ng ?
§/S : MÌo kh«ng vå ®­îc chuét .
Bµi 38 : ( To¸n vui ) Mét con chã ®uæi mét con thá ë c¸ch xa nã 17 b­íc cña chã  Con thá c¸ch hang cña nã 80 b­íc cña thá . Khi thá ch¹y ®­îc 3 b­íc th× chã ch¹y ®­îc 1 b­íc . 1 b­íc cña chã b»ng 8 b­íc cña thá . Hái chã cã b¾t ®­îc thá kh«ng ?
§/S : Chã kh«ng b¾t ®­îc thá .
Bµi 39 : ( To¸n vui ) Mét con tr©u vµ mét con bß ë c¸ch nhau 200m lao vµo nhau  Trªn sõng tr©u cã mét con ruåi , nã bay tíi ®Çu con bß råi l¹i bay tíi ®Çu con tr©u råi l¹i bay tíi ®Çu con bß råi l¹i bay tíi ®©ï con tr©u ....... cø nh­ vËy cho ®Õn khi tr©u vµ bß hóc ph¶i nhau th× ruåi ta chÕt bÑp dÝ .
BiÕt r»ng tr©u ch¹y víi vËn tèc 7m/gi©y , bß ch¹y víi vËn tèc 5,5m/gi©y , ruåi bay víi vËn tèc 15m/gi©y . TÝnh qu·ng ®­êng ruåi ®· bay ?
* L­u ý : Thêi gian ruåi bay chÝnh lµ thêi gian tr©u vµ bß cïng ch¹y ®Õn lóc gÆp nhau .
§/S : 240 m .
Bµi 40 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p trong 45 phót , sau ®ã xe háng anh d¾t bé mÊt 27 phót th× vÒ ®Õn nhµ . Tæng qu·ng ®­êng anh ®i lµ 16,2 km . TÝnh vËn tèc ®i xe ®¹p vµ vËn tèc ®i bé cña anh , biÕt vËn tèc ®i xe ®¹p gÊp 3 lÇn vËn tèc d¾t xe .
§/S : VËn tèc ®i xe ®¹p : 18 km/giê .   VËn tèc d¾t xe : 6 km/giê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét