Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dạng Toán Trung Bình CộngGia sư toán lớp 4 tại nhà, hướng dẫn giải bài toán về trung bình cộng.


Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng .Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Hướng dẫn:
Do xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe nên xe thứ 3 trở = (25 + 35) : 2 = 30 tấn.
Bài 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Hướng dẫn:
 TBC = (25 + 35 +10) : 2 = 35 tấn
Xe thứ 3 chở số tấn hàng là: 35 + 10 = 45 tấn
Bài 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng .Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10 . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Hướng dẫn:
Bài này, gia sư toán 4 tại nhà xin để các em tự giải tương tự như bài 2. 
Bài 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng .xe thứ hai chở 50 tấn hàng .Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Hướng dẫn: Tương tự bài 1
Bài 5 Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng .xe thứ hai chở 50 tấn hàng .Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Tương tự bài 2
Bài 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng .xe thứ hai chở 50 tấn hàng .Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10 . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng
Bài 7 :Trung bình cộng của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100 .Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78 tìm n.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét