Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Số tự nhiên

I. KIẾN THỨC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
    1. Số tự nhiến nhỏ nhất là 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.
    2. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Lấy một số tự nhiên cộng với 1 ta được số liền sau.
    3. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.
    4. Giữa hai số tự nhiên liên tiếp không có số tự nhiên nào.
    5. Với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta viết được tất cả các số tự nhiên.
    6. Số nhỏ nhất có 1 chữ số là 0, số lớn nhất có 1 chữ số là 9.
    Có bao nhiêu số có 1 chữ số? Có 9 - 0 + 1 = 10 (số)
    7. Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10, số lớn nhất có 2 chữ số là 99.
    Có bao nhiêu số có 2 chữ số? Có 99 - 10 + 1 = 90 (số)
    8. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100, số lớn nhất có 3 chữ số là 999.
    Có bao nhiêu số có 3 chữ số? Có 999 - 100 + 1 = 900 (số)
    Từ số 5 đến số 27 có bao nhiêu số? Có 27 - 5 + 1  = 23 (số)     Danh sách cán bộ, giáo viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 31. Ban giám hiệu từ số 1 đến 4, giáo viên từ 5 đến 27, nhân viên từ 28 đến 31. Hỏi có bao nhiêu giáo viên?

    9. Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải của một số, ta đã gấp số đó lên 10 lần.
        Thí dụ: thêm 0 vào số 12 ta được số 120
                                                            120 = 12 x 10.
    10. Thêm 2 chữ số 0 vào bên phải một số, ta đã gấp số đó lên 100 lần; thêm chữ số 0 vào bên phải một số, ta đã gấp số đó lên 1000 lần.
    11. Thêm 1 chữ số vào bên phải của một số, ta đã gấp số đó lên 10 lần và đơn vị bằng chữ số viết thêm .
        Thí dụ: Thêm 2 vào số 12 ta được số 122
                                                            122= 12 x 10 + 2
    12. Thêm chữ số 1 vào bên trái một số có 2 chữ số, ta đã thêm số đó 100 đơn vị
        Thí dụ: Thêm 1 vào số 23 ta được số 123
                                                            123 = 23 + 100
    (Thêm 1 vào bên trái một số có 3 chữ số, ta đã thêm số đó 1000 đơn vị; Thêm 1 vào bên trái một số có 4 chữ số, ta đã thêm số đó 10000 đơn vị)
    (Thêm 2 vào bên trái một số có 3 chữ số, ta đã thêm số đó 2000 đơn vị; Thêm 2 vào bên trái một số có 4 chữ số, ta đã thêm số đó 10000 đơn vị)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét