Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

POSSESSIVE ADJECTIVE ( TÍNH TỪ SỞ HỮU)

POSSESSIVE ADJECTIVE   ( TÍNH TỪ SỞ HỮU)                     
                                            I                          MY                 Của tôi
                                            YOU                   YOUR                        Của bạn
                                            SHE                    HER               Của cô ta
                                            HE                      HIS                 Của anh ta, Của ông ta
                                            IT                        ITS                  Của nó
                                            WE                     OUR               Của chúng ta, Của chúng tôi
                                            YOU                   YOUR            Của các bạn
                                            THEY                THEIR           Của họ, Của chúng nó

Tính từ sở hữu luôn luôn đứng sau một danh từ.
          Ex:    She is my mother.
                    I am his pupil.
                    They are her chidren.
                    Your mother is a housewife.
                   Our parents are very lovely.

                   Mr. Long is their father .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét