Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Bài Tập GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠGia sư môn hóa tại nhà xin giới thiêu đến các em một số bài tập trắc nghiệm về dạng so sánh tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ.1.       Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi các chất : p-nirophenol (1), phenol (2), p- crezol(3).
       A. (1) < (2) < (3)                                      B. (2) < (1) < (3)        
       C. (3) < (2) < (1)                                      D. (3) < (1) < (2).
2.        Phenol(1), p-nitrophenol(2), p-crezol(3), p-aminophenol(4). Tính axit tăng dần theo dãy :
       A. (3) < (4) < (1) < (2)                             C. (4) < (3) < (1) < (2)
       B. (4) < (1) < (3) < (2)                              D. (4) < (1) < (2) < (3).
3.        Cho các chất : p-NO2C6H4OH (1), m-NO2C6H4OH (2), o-NO2C6H4OH (3)
Tính axit tăng dần theo dãy
       A. (1) < (2) < (3)                                      B. (1) < (3) < (2)        
       C. (3) < (1) < (2)                                      D. (3) < (2) < (1)
4.      Dãy chất sau đây sắp xếp đúng theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi ?
A. HCOOH < CH3 - CH2 - OH < CH3 - CH2 – Cl < CH3COOH
B. C2H5Cl < C4H9Cl < CH3 -CH2 - OH < CH3 - COOH
C. CH3 - COOH < C4H9Cl < CH3CH2OH < HCOOCH3
D. CH3CH2OH < C4H9Cl < HCOOH < CH3COOH
5.      Chọn dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit các chất sau :
 CH3COOH (1), CH2ClCOOH (2), CH3CH2COOH (3), CH2FCOOH (4).
A. (2) < (1) < (4) < (3)                             B. (1) < (2) < (3) < (4)
C. (3) < (1) < (2) < (4)                              D. (3) < (2) < (1) < (4)
6.      Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit : CH3CH2CH2COOH (1), CH2=CHCH2COOH (2), CH3CH=CHCOOH (3).
      A. (1) < (2) < (3)                                       B (1) < (3) < (2)                     
      C. (2) < (3) < (1)                                       D. (3) < (1) < (2)
7.      Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau : CH2Cl - COOH (1), CHCl2COOH (2), CCl3COOH (3)
       A. (3) < (2) < (1)                                      B. (1) < (2) < (3)        
       C. (2) < (1) < (3)                                      D. (3) < (1) < (2)
8.            Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau :
       Axit p-metylbenzoic (1), axit p-aminobenzoic (2), axit p-nitrobenzoic(3), axit benzoic (4).
       A. (4) < (1) < (3) < (2)                             B. (1) < (4) < (2) < (3)
       C. (1) < (4) < (3) < (2)                              D. (2) < (1) < (4) < (3) 
9.            Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau :
 Axit o-nitrobenzoic (1),  axit p-nitrobenzoic (2), axit m-nitrobenzoic (3).
A. (1) < (2) < (3)                                 B. (3) < (2) < (1)                    
C. (2) < (1) < (3)                                 D. (2) < (3) < (1) 
10.    Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính bazơ là dãy nào ?
       (1) C6H5NH2                    (2) C2H5NH2               (3) (C6H5)2NH                                     (4) (C2H5)2NH             (5) NaOH             (6) NH3
       A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6)            B. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4)
       C. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2)            D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3)
11: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Kết quả nào đúng ?
     A. (1) < (2) < (3) < (4).                              B. (3) < (1) < (2) < (4).
    C. (2) < (4) < (1) < (3).                              D. (4) < (2) < (1) < (3).           
12: Cho các cht: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T). Dãy các chất đưc sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
     A. T, Z, Y, X.          B. Z, T, Y, X.           C. T, X, Y, Z.           D. Y, T, X, Z.
13: Dãy gm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phi là:
     A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.                             
     B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
     C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.                              
     D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
14: Dãy các chất đưc sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
     A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.                       
     B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
     C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.                       
     D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
15: So sánh tính axit của các chất: CH3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4). Thứ tự tính axit giảm dần là
     A. 3 > 2 > 1 > 4.                                        B. 4 > 2 > 1 > 3.
     C. 4 > 1 > 3 > 2.                                        D. 2 > 3 > 4 > 1.
16: Có 4 hợp chất chứa nitơ: amoniac (X), đimetylamin (Y), phenylamin (Z), metylamin (T). Các hợp chất đó được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần là
     A. Z < X < Y < T.                                     B. T < Y < X < Z.   
     C. Z < X < T < Y.                                     D. X < T < Z < Y.
17 : Dãy gm các chất đưc sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:
A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.
B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

Các em có thể xem lời giải tại: Đáp Án Bài Tập Giải Thích và So Sánh TCHH của các HCHC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét